156 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Pravilnik za procenu performanse tužilaca
Uredba o kriterijumima I procedurama za nominaciju I predlog za imenovanje glavnog dr?avnog tu?ioca
Pravilnik za kriterijume I proceduru nominovanja I predloga za imenovanje glavnog dr?avnom tu?ioca
Uredba o osnivanju I funkcionisanju nacionalnog koordinatora
Uredbu Br.322/2014 Za Kriterijume i Proceduru Nominovanja I Predloga Za Imenovanje Glavnog Dr?avnom Tu?ioca