162 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Administrativno Upustvo Br. 07/2013 O Kori???enju Slu??benih Vozila Tu??ila??tava Republike Kosova
Administrativno Upustvo Br. 06/2013 O Kori??enju Fiksnih I Mobilnih Telefona U Tu?ila?tva Republike Kosova I Tu?ila?kom Savetu
Administrativno Upustvo Br. 05/2013 O Odre?ivanju Tro?kova Reprezentacije
Standardni operativni postupci za kancelariju za za??titu I pomo? ??rtava
Uredbu Br. 01/2013 Za funkcionisanje i delatnosti Tu???ila?kog Saveta Kosova