227 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Zakona O Izmenama I Dopunama Zakona Br. 03/l-224 O Državnom Tužiocu
Zakon Br. 04/L-171 O Izmenama I Dopunama Zakona Br.03/l-199 Za Sudove
Zakon Br. 04/L-050 O Prijavljivanju, Poreklu I Kontroli Imovine Visokih Javnih Zvani?nika I Prijavljivanju, Poreklu I Kontroli Poklona Za Sve Zvani?nike
Zakon Br. 04/L-051 Zakon O Suzbijanju Sukoba Interesa U Vr??enju Javne Funkcije
Zakon Br. 04/L-043 Zakon O Za?titi Informatora
Zakon Br. 04/ 015 Zakon O Zaštiti Svedoka
Zakon Br. 04/L-002 Zakon O Izmenama I Dopunama Zakona Br. 03/l-010 O Bele??ništvu
Zakon Br. 03/L-052 - Zakon O Specijalnom Tu?ilaštvu Republike Kosova
Zakon Br. 03/L-225 - Zakon O Dr?avnom Tu?iocu
Zakon Br. 03/L-238 Zakon O Civilnim Aspektima Me?unarodne Otmice Dece
Zakonik Br. 03/L-193 Zakonik Pravde O Maloletnicima
Zakon Br. 03/L- 187 Zakon O Sudskoj Medicini
Zakon Br. 03/L- 137 Zakon O Odeljenju Sudske Medicine
Zakon Br.03/L-117 Zakon O Advokaturi
Zakon Br. 03/L-002 Zakon O Izmenama I Dopunama Privremenog Krivi?nog Zakona Kosova
Zakon Br. 03/ L-057 Zakon O Posredovanju