188 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Haxhi Sinanaj -Članovi

Haxhi Sinanaj

Ro?en 20/03/1957 u selo Isni? opština De?ane, ozenjen, otac 4 dece.

Osnovnu Školu je završio u selo Isni? opština De?ane dok je srednju školu završio u Gimnaziji " Vëllezërit Frashëri" u Decane, a pravni fakultet završio sam u Prištini 1982 godine, dok Pravosudni Ispit polozio 14/03/2002.

Radno iskustvo:

Od 13/12/1982 radio sam kao sekretar u osnovnoj školi " Isa Boletini" u selo Isni?;

Od 01/01/2000 do  01/05/2005, radio sam kao Sudija u Opštinskom Sudu za Prekršaje u De?ane;

Od 01/05/2005, izabran sam za Tu?ioca u Okruznom Tuzilaštvu – Departman za Teška Krivi?na Dela u Pe?, koju du?nost obavljam i sada;

Od 01 januara 2016, ?lan Tuzila?kog Saveta Kosova .... nastavlja

Poha?ane obuke:  

U 200 godinu poha?ao sam obuku koja je bila organizovana od strane OSCE u  Kosovskom Institutu za Pravosu?e i Tu?ioce;

Dana 21-22/avgusta/200 poha?ao sam obuku koja je organizovana od strane Saveta Evrope za Evropsku Konvenciju za ljudska prva;

Dana 04 - 06 Juna 2003, poha?ao sam obuku u Kosovskom Institutu za Pravosu?e u saradnji sa organizacijom za Me?unarodno Razvijanje Zakona  (IDLO) za pitanja efektivnih sposobnosti za donošenje odluka;

Od 03 - 05 februara 2003  u Kosovskom Institutu za Pravosu?e  u saradnji sa IDLO- poha?ao sam obuku za odre?ivanje pitanja završne odluke;

Dana 22 - 23 novembar 2004, u Kosovskom Institutu za Pravosu?e u saradnji sa USAD-om, stru?na primena prekršajnog sudstva.

Od 27 - 30 septembra 2005, organizovano od strane USAD-a, završio sam obuku za upravljanje slu?ajevima;

Od 17 - 20 novembra 2009 u Severnoj Karolini poha?ao sam obuku za dr?avnu istragu Droga;

U Junu 2009 godine u Prištini od strane Ameri?kog Sudskog Departmana poha?ao sam obuku o saslušanju glavnih rasprava a tako?e sam završio i ostale obuke u regionalnom nivou.