75 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisija za Budzet, Finansije i Osoblje

Predsedavaju?i Komisije za Bud?et, Finansije i Osoblje je ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova – tu?ilac, Deshirë Jusaj, dok novi ?lanovi komisije su: ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova - tu?ilac, Radica Mili? i tu?ilac Specijalnog Tu?ilaštva Republike Kosova, Haki Gecaj.

Komisija za Vrednovanje Performanse Tuzilaca

Nadle?nosti Komisije:

 • Komisija ima nadleznost za vrednovanje performnse tuzilaca tokom pocetnog mandata i redovnog vrednovanja tuzilaca, na osnovu procedura koje su odredjene zakonom, ovim Pravilnikom i ostakim aktima koji su usvojeni od strane TSK-a.
 • U obavljanju svojih aktivnosti Komisija ima pristup u informacije, dosije, predmete i potpunim statistikama tuzioca koji se podvrgne vrednovanju
 • Po zavrsetku vrednovanja, Komisija predlaze ocenjivanje tuzioca prema sledecim nivoima: nedovoljno, dovoljno, dobro i vrlo dobro.
 • Komisija iznese zavrsni izvestaj sa predlogom o vrednovanju odredjenog tuzioca, izvestaj koji se dostavlja TSK, ne kasnije od mesec dana nakon vrednovanja.
 • TSK odlucuje o zavrsnom vrednovanju tuzilaca.

Predsedavaju?i Komisije o Vrednovanju Performanse Tu?ilaca je?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova - tu?ilac, Ikramije Bojaxhiu, a ?lanovi ove komisije su: ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova - tu?ilac, Bedrije Alshiqi i tu?ilac u Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, Lulzim Sylejmani.

 

 

 

Komisija za Normativna Pitanja

Nadle?nosti komisije:

 • Da razmatra pravnu osnovu o podzakonskim aktima i ostalim normativnim dokumentima, pre njihovog usvajanja u Savetu, odnosno da li su u skladu sa Ustavom, zakonima una snazi i postoje?im pravilnicima Saveta;
 • Da analizira i proceni podobnost postpje?ih podzakonskih akata o funkcionisanju Saveta i tu?ilaštva; 
 • Da razmatra i priprema preporuke o izmenama i dopunama pravilnika, administrativnih upustva i ostalih dokumenata pre slanja u Savetu na usajanje;
 • Da razmatra pitanja koja se nadovezuju sa metodologijom i jedinstvenom tehnikom izrade podzakonskih akata; ovim Pravilnikom i pitanja koja sa posebnom odlukom od Saveta, prenose se ovoj Komisiji;
 • Da nadzira sprovo?enje podzakonskih akata;
 • Da razmatra ostala pitanja koja su odre?ena ovim Pravilnikom i pitanja koja sa posebnom odlukom od Saveta, se prenose ovoj Komisiji;
 • Da anga?uje stru?njake prema potrebi, za odre?ena pitanja u delatnostima komisije odobrenjem Saveta;
 • Da organizuje javna saslušanja za odre?ena pitanja tokom izrade podzakonskih akata;
 • Komisija kontaktira sa ostalim komisijama Saveta da bi uskladila i unifikovala procedure rada i njihovog organizovanja.

Predsedavaju?i Komisije za Normativna Pitanja je ?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova – tu?ilac Zejnullah Gashi, dok ?lanovi ove  Komisije su: tu?ilac u Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca,  Besim Kelmendi i tu?ilac Specijalnog Tu?ilaštva Republike Kosova, Naim Abazi.