87 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Drzavni tuzilac

Dr?avno tu?ilaštvo je nezavisna institucija sa ovlaš?enjem i odgovornoš?u za krivi?no gonjenje lica koja su optu?ena za neko krivi?no delo ili za neku drugu radnju, kao što je utvr?eno zakonom. Dr?avno tu?ilaštvo je nepristrasna institucija i deli se na osnovu Ustava i zakona. Organizacija, nadle?nosti i du?nosti Dr?avnog tu?ilaštva ure?uju se zakonom. Dr?avno tu?ilaštvo odra?ava etni?ku raznolikost Republike Kosova i sledi na?ela polne ravnopravnosti.

Po?etni mandat za tu?ioca je tri godine. U slu?aju ponovnog imenovanja, mandat je stalan do doba za penzionisanje, kao što je odre?eno zakonom, osim ako se ne razreši u skladu sa zakonom.

Organizativna struktura Dr?avnog Tu?ioca

Organizativna struktura institucije Dr?avnog Tu?ioca u Republiku Kosova je:

  • Kancelarija Glavnog Dr?avnog Tu?ioca kao najviša instansa Dr?avnog Tu?ioca sa kompetencijama u celoj teritoriji Republike Kosova;
  • Apelaciono Tu?ilaštvo kao drugi stepen sa kompetencijom u celoj teritoritoriji Republike Kosova i koja se sastoji od Opšteg Departmana i Departmana za Teška Krivi?na Dela;
  • Specijlano Tu?ilaštvo Republike Kosova kao specijalnizovani organ tu?ilaštva,  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës si organ prokurorial i specializuar, sa nadle?noš?u u celoj teritoriji Republike Kosova;
  • Sedam (7) Osnovna Tu?ilaštva sastojena od Opštih Departmana, Departmana za Maloletnike i Departmana za Teška Krivi?na Dela.

Kancelarija Glavnog Dr?avnog Tu?ioca

Kancelarijom Glavnog Dr?avnog Tu?ioca predvodi Glavni Dr?avni Tu?ilac, koji se imenuje od strane Predsednika Republike Kosova nakon predlaganja od Tu?ila?kog Saveta Kosova.

U okviru Kancelarije Glavnog Dr?avnog Tu?ioca osim Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, deluje i Zamenik Glavnog Dr?avnog Tu?ioca i pet (5) tu?ilaca koji se bave predmetima tre?eg stepena.  

Kabinet Kancelarije Glavnog Dr?avnog Tu?ioca

Miranda Mehmeti Berishaj – Administrativni Asistent  

        Tel: 038/248-018  

        Email: miranda.mehmeti@rks-psh.org

Administrator u Kancelariji Glavnog Dr?avnog Tu?ioca  

Lindita Memeti – Administrator

        Tel: 038/248-018  

        Email: lindita.memeti@rks-psh.org

Adresa: Ulica Luan Haradinaj, br. 16/1, zona II, kategorija II, sprat I, Priština – Kosovo.