1245 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zaključci iz zadnjih sednica Zajedničkog Odbora za Vladavinu Prava

Priština, 27 februar 2017 – Zajednički Odbor za Vladavinu Prava u zadnjem održanom sastanku koji je nedavno održan, a u kojem su učestvovali:  Dhurata Hoxha, Minisar Pravde, Blerim Isufaj, Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Nehat Idrizi, Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova, Alexandra Papadopoulou, Šef Misije EULEX-a, Nataliya Apostolova, Šef Kancelarije EU/Specijalni Poslanik EU i njihovi saradnici, izneli su sledeće zaključke:  

1. Usvajanje novog Sporazuma 3

Predsedavajući Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP) usvojili su novi Sporazum 3, i time zvanično obnovili obavezu za izgradnju jakih institucija vladavine prava.

2. Mape puta ZKOVP-a

Predsedavajući ZKOVP su diskutovali o najbitnijim pitanjima u vezi sa sledećim mapama puta:

2.1. Institut sudske medicine (ISM):

Svi predsedavajući ZKOVP usaglasili su se o značaju izgradnje ISM u nezavisan, stručno rukovođen i adekvatno finansiran institut sa jakom upravom. Dodela dovoljnih budžetskih sredstava za pravilno funkcionisanje ovog instituta utvrđena je kao jedan od najhitnijih problema koji odmah treba rešiti.

2.2. Specijalna komora vrhovnog suda (SKVS):

Predsedavajući ZKOVP usaglasili su se o hitnoj potrebi a se smanji rastući broj nerešenih predmeta u SKVS. Ovo pitanje treba rešiti hitno kao stvar prioriteta. Predstavljene su razne opcije o kojima je diskutovano. ZKOVP će nastaviti diskusiju i EULEX i KEU/SPEU su spremni da podrže SSK u razvoju strategije za smanjenje broja nerešenih predmeta.

3. Najnovije o reformi krivičnog pravosuđa

Predsedavajući ZKOVP usaglasili su se o potrebi da se detaljno razmotri Zakon o krivičnom postupku i Krivični zakonik, kao suštinski korak za dalji napredak ka funkcionalnom, nezavisnom sistemu vladavine prava na Kosovu u skladu sa evropskim standardima i najboljim praksama. Kosovski predsedavajući članovi su potvrdili da će konsultovati i uzeti u obzir komentare i preporuke svih glavnih aktera u ovom procesu.

4. Izveštaj Evropske komisije o Kosovu 2016

Predsedavajući ZKOVP su usvojili nalaze u Izveštaju Evropske komisije. Svi su se složili o značaju sprovođenja pravosudnog paketa 2015 i usvajanja preostalog sekundarnog zakonodavstva, u cilju razvoja funkcionalnog sistema pravosuđa. Utvrđeno je da u tom pogledu ne treba dozvoliti nikakva dalja kašnjenja. Pored toga, usaglašeno je da se postigne dalji napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. ZKOVP će nadgledati napredak u adresovanju preporuka koje proističu is izveštaja za 2016. godinu. KEU/SPEU i EULEX su spremni da pruže punu pomoć i podršku.

5. Nezavisnost pravosudnog sistema

Svi predsedavajući ZKOVP su pridali veliku važnost zaštiti nezavisnosti pravosudnog sistema i veoma su zabrinuti u vezi sa incidentima u kojima su javne ličnosti, naročito vodeće političke, uticajne ličnosti komentarisale o predmetima koji su bili u toku ili o odlukama u pojedinačnim predmetima. Neophodno je rešiti ovo pitanje i na njega javno i odlučno reagovati. KEU/SPEU i EULEX su takođe veoma zabrinuti zbog nepravilnosti u postupku izbora sudija. Retroaktivno menjanje kriterijuma i pravila nadmetanja kosi se sa standardima EU o pravednom nadmetanju i protivi se osnovnim načelima vladavine prava o pravnoj sigurnosti i predvidljivosti.

6. Proces integracije pravosuđa (primena Sporazuma o pravosuđu)

Predsedavajući ZKOVP sa zadovoljstvom konstatuju napredak i konsenzus među svim predsedavajućim po pitanju značaja integracije pravosuđa kojim upravlja Srbija u pravni sistem Kosova. Svi su se obavezali da učine sve što je u njihovoj moći kako bi otklonili sve prepreke potpuno integrisanom pravosuđu Kosova.