1423 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

  1. Usvajanje opisa zadataka

Predsednik TSK je predložio jednu izmenu u verziji opisa zadataka na albanskom jeziku. Svi članovi Odbora su odobrili tu izmenu.

  1. Izveštaj MP o izmenama i dopunama zakona o pravosuđu i funkcionalnoj reviziji

Svi članovi su pozvali MP da nastavi da podnosi zakone o pravosuđu skupštini i podržali su ideju o sprovođenju funkcionalne revizije oblasti vladavine prava. EULEX je predložio sveobuhvatnu  reviziju oblasti vladavine prava i apelovao da se ne primeni delimični pristup. Svi članovi su u potpunosti podržali Zakon o disciplinskom postupku za sudije i tužioce. Sledeći korak bi trebalo da bude podnošenje zakona Skupštini od strane MP. 

  1. Plan za evropske reforme (PER) (MP) (SPEU)
  • Suspendovanje i razrešenje javnih službenika osuđenih ili optuženih za korupciju – izmene i dopune Krivičnog zakonika (KZ) i Zakona o krivičnom postupku (ZKP)

MP je prisutne obavestila o napretku u PER, naime o izmenama KZ i ZKP za zakon o suspendovanju i/ili razrešenju javnih službenika osuđenih ili optuženih za korupciju. Svi članovi su se usaglasili da postoji potreba za odredbama o suspendovanju i razrešenju javnih službenika osuđenih ili optuženih za korupciju. Ministarka pravde je članove obavestila da je koncept dokument spreman i da će biti finalizovan u konsultaciji sa SPEU.

Svi članovi su podržali ideju o uključivanju neophodnih zakonskih odredbi u Krivični zakonik (razrešenje javnih službenika koji su osuđeni) i Zakon o krivičnom postupku (suspendovanje tokom krivičnog postupka). Naredni korak je usvajanje koncept dokumenta u Vladi. SPEU i EULEX su naglasili značaj izmene zakona u skladu sa standardima i najboljim praksama EU.

  1. Integrisanje pravosuđa na severu (SSK) (TSK)

SSK i TSK su obavestili članove Odbora o procesu integracije. Svi članovi su se složili da je Kosovo ispunilo većinu obaveza u ovom procesu. Svi će se zalagati da urade sve što je u njihovoj moći kako bi uklonili sve prepreke potpuno integrisanom sudstvu na Kosovu.

  1. Pravosuđe (SSK, TSK, EULEX i SPEU)

SSK i TSK su izrazili zabrinutost u vezi sa problemima sa niskim budžetom, potrebom da se poveća broj sudija i tužilaca i kašnjenjem u dobijanju saglasnosti od Ministarstva za finansije i Ministarstva javne uprave o zapošljavanju civilnog osoblja. Svi članovi Odbora su podržali ideju da se pronađu mogućnosti za ubrzanje procesa zapošljavanja i da se lobira za veći budžet.

  1. Mape puta ZKOVP: propratni koraci u vezi sa prethodnom diskusijom o Specijalnoj komori Vrhovnog suda i ISM (EULEX, MP)

Članovi ZKOVP su diskutovali o najbitnijim pitanjima u vezi sa sledećim mapama puta:

6.1. Institut za sudsku medicine (ISM):

Svi predsedavajući ZKOVP usaglasili su se o značaju izgradnje ISM u nezavisan, stručno rukovođen i adekvatno finansiran institut sa jakom upravom. Svi su se složili da je zapošljavanje direktora ISM od ključnog značaja, iako trenutno nema odobrenog budžeta za ovo radno mesto. MP će zajedno sa Ministarstvom za finansije raditi na tome da se ova sredstva odobre.

6.2. Specijalna komora vrhovnog suda (SKVS):

Članovi ZKOVP usaglasili su se o hitnoj potrebi da se smanji rastući broj nerešenih predmeta u SKVS. MP trenutno radi na koncept dokumentu o kojem će se diskutovati sa i tražiti saglasnost ostalih članova Odbora.

6.3. Žalbeno veće KAI

Članovi ZKOVP su se usaglasili da je od ključnog značaja da se objavi konkurs i upotpuni radno mesto lokalnog sudije koji u junu 2017. godine odlazi u penziju.