2463 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predsedavajući Hyseni predstavljao je aktivnosti TSK-a koje se nadovezuju sa Agendom “Pravda 2020”

Priština, 17 april 2019 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, Ministar Pravde, Abelard Tahiri i Predsedavajući Sudskog Saveta, Skënder Çoçaj, održali su treći sastanak Zajedničkog Odbora Agende “Pravda 2020”, u kojem sastanku su učestvovali i predstavnici međunarodnih institucija.

Na ovom sastanku tretirano su jedan niz značajnih pitanja za pravosudni sistem Kosova, gde je diskutovano o osnivanju nekih novih mehanizma i o funkcionisanju nekih jedinica u pravosudnom sistemu, kao i diskutovano je o dopuni pravnog okvira, povećanju efikasnosti, transparencije i odgovornosti pravosudnog sistema Kosova.

Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, je govorio o aktivnostima koje su odvijene od strane TSK-a koje se nadovezju sa Agendom “Pravda 2020”. “Tužilački Savet Kosova je usvojio Strateški Plan tužilačkog sistema 2019-2021, koji je koncentrisan u poboljšavanju efikasnosti, integriteta, odgovornosti i transparenciji tužilačkog sistema putem preduzimanja specifičnih mera koje su dizajnirane u specifičnim ciljevima i akcionom planu”, naveo je Hyseni.

Takođe, Predsedavajući Hyseni, je govorio i o preduzetim radnjama od strane TSK-a o izradi podzakonskih akata, koji se nadovezuju sa sprovođenjem Zakona o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca i sprovođenju Zakona o medijaciji, kao prezentirajući sažetak obavljenog rada od strane tužilačkog sistema Kosova o smanjenju broja predmeta u tužilaštva i izazove ovog sistema.

Na kraju, Predsedavajući Hyseni je dodao potrebu za izradu jednog posebnog zakona, koji bi uredio procedure potrebnih ekspertiza za pravosudni sistem.